Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2018-2019

Ha finalitzat el període oficialment establert referent a preinscripció i matrícula per curs 2018-2019.

 

LLISTA D’ESPERA I MATRÍCULA VIVA 2018-2019

Un cop finalitzat el procediment de matrícula en el període oficialment establert, s’obrirà llista d’espera seguint els criteris següents:

  • Cinc dies laborables després de la finalització del període de matrícula s’obrirà la llista d’espera per als infants no matriculats que tinguin, com a mínim, 16 setmanes en el moment de començar el nou curs escolar.
  • A partir de 3 de setembre la llista amb els barems aplicats del procés de preinscripció queda anul·lada i, en cas que durant el curs hi hagués alguna vacant en una de les EBMV, es podran matricular els infants inscrits a la llista d’espera. Durant el curs, només es podran apuntar a la llista d’espera el infants que tinguin, com a mínim, 16 setmanes el mes següent a la seva inscripció.
  • A la llista d’espera hi tenen prioritat aquells casos de necessitats educatives especials derivats dels serveis d’afers socials, CDIAP (centre de desenvolupament i atenció primerenca) i altres organismes oficials.
  • Per a la inscripció a la llista d’espera s’aplicaran criteris generals d’admissió d’alumnat i barems que s’utilitzen pel procés de preinscripció, però es faran dues llistes diferenciades, una per a les famílies empadronades a Vic i municipis, que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vic per a aquestes escoles bressol, i l’altra per a les famílies empadronades fora de Vic, donant prioritat a la llista d’espera de les famílies de Vic. Només en cas d’empat de punts es tindrà en compte l’ordre estricte d’inscripció.
  • La possibilitat d’admetre nous alumnes durant el curs finalitzarà en el moment que es publiqui el nombre de places vacants pel nou curs escolar.

Formalització de matrícula viva

La matrícula viva s’ha de formalitzar a l’Oficina Administrativa (Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic – C. de les Basses, 3), dins l’horari d’atenció al públic (dimarts i dijous de 10 a 12h i la tarda de dilluns de 16 a 18h)

 

Documentació matrícula durant el curs

La documentació que s’ha de portar per formalitzar la matrícula durant el curs es detalla al document documentació matrícula viva.

 

Tarifació social

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu”

En el mateix moment en que es formalitza la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.