Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2018-2019

 

Requisits previs

Per poder accedir a una plaça cal, com a requisit previ, que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per a les tres escoles bressol municipals de Vic, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals per ordre de preferència.

Una vegada formalitzada la sol·licitud, s’ha de presentar, conjuntament amb tota la documentació, a l’Oficina Administrativa (Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic – C. de les Basses, 3).

Les dates de presentació de sol·licituds de preinscripció, el procés de preinscripció i matrícula, així com també informació de les places ofertes, horari escolar, quotes, calendari escolar, grups i ràtios…  es detallen al document preinscripció i matrícula”.

 

Documentació i barems preinscripció

La documentació que s’ha de portar, així com els barems, es detallen al document documentació i barems preinscripció”.

Sol·licitud de preinscripció “butlleta de preinscripció”,

 

Quotes i tarifació social

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu”